Kecel 6237, Május 1. tér

+36–78–422–910, +36–30-967–6978

Adatvédelem

 • 2019. november 06. 20:37

Jelen adatkezelési tájékoztató célja, hogy a HUSRB/1602/41/0167 C-AGRO-Dev azonosítóval ellátott projekt keretében megvalósuló felmérés során rendelkezésünkre bocsátott személyes adatai kezelésével kapcsolatban, az ahhoz fűződő jogaikról megfelelő részletezettségű tájékoztatást kapjanak.

***

 1. Az adatkezelő meghatározása

T.G. Virágdekor Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium (a továbbiakban Adatkezelő)

6237 Kecel, Május. 1. tér 13.

 1. A kezelt adatok köre

A kérdőívre választ adók, illetve konferenciákon, tanfolyamokon regisztrálók (érintettek) e-mail címe.

III.          Az adatkezelés célja

 1. Adatkezelő a II. pontban nevezett adatokat a HUSRB/1602/41/0167 C-AGRO-Dev projekt megvalósítása, szakmai és pénzügyi elszámolása céljából kezeli. Adatkezelő az adatokat az elszámolásokat alátámasztó dokumentumként kezeli, azokat az elszámolások során illetékes hatóság felé továbbítja.
 2. Adatkezelő a kérdőíven szereplő adatokat az érintettek előzetes hozzájárulását követően a projekt további népszerűsítése, valamint a projekt keretében induló képzésekre való toborzás céljából kívánja felhasználni.
 3. Az adatkezelés jogalapja

A III. pont 1. alpontjában foglaltak esetén: az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETÉNEK - (2016. április 27.) 6. cikk. (1) bekezdésének f) pontja alapján az adatkezelő jogos érdekének érvényesítése.

A III. pont 2. alpontjában foglaltak esetén: az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETÉNEK - (2016. április 27.) 6. cikk. (1) bekezdésének a) pontja alapján az érintett hozzájárulása.

 1. Az adatok címzettje

Adatkezelőnek a HUSRB/1602/41/0167 C-AGRO-Dev projekt megvalósításában résztvevő munkavállalói, valamint Adatkezelő által a projekt végrehajtásába bevont adatfeldolgozók.

 1. Az adatkezelés időtartama

Az adatkezelés a kérdőív, regisztrációs ív Adatkezelő általi kézhezvételétől a HUSRB/1602/41/0167 C-AGRO-Dev projekt fenntartási idejének végéig tart.

VII.        Az érintett jogai, jogorvoslati lehetőségek

Az érintett személyesen, előzetes bejelentkezés után hétfőtől péntekig, 9-15 óra között hangrögzítés nélkül kaphat tájékoztatást adatai kezeléséről, továbbá kérheti személyes adatai helyesbítését, valamint törlését vagy zárolását. Adatkezelő az igénybejelentéstől számított legrövidebb időn, de legfeljebb 15 napon belül a panaszt kivizsgálja, és írásos tájékoztatót nyújt. Amennyiben Adatkezelő által a valóságnak nem megfelelő személyes adat kerül nyilvántartásba vételre, Adatkezelő módosítja, amennyiben a valóságnak megfelelő személyes adat áll rendelkezésre. Az érintett kérésére és a vonatkozó jogszabályok által lehetővé tett esetekben személyes adatainak kezelését korlátozzuk.

Adatkezelő a személyes adatot törli ha:

 • ha kezelése jogellenes
 • az hiányos vagy téves, és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható
 • az érintett kéri
 • az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott ideje lejárt
 • ezt bíróság vagy hatóság elrendelte

Az érintett jogainak megsértése, ill. észrevétel esetén az alábbi elérhetőségeken tehet nyilatkozatot, ill. az alábbi hatóságokhoz fordulhat:

 • G. Virágdekor Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 6237 Kecel, Május. 1. tér 13. tgvirag@gmail.com, + 36/78 – 422 – 910
 • Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság: 1530 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, http://www.naih.hu
 • Kecskeméti Törvényszék: 6000 Kecskemét, Rákóczi u. 7.